2015-09-28

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP (SKKM) w Słupsku działa w strukturze ogólnopolskich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz w strukturze lokalnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego.
Zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U. Nr 111, poz. 1311) do podstawowych zadań MSK należy:

Do podstawowych zadań Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego należy:
1. Przyjmowanie, kwalifikacja i selekcja zgłoszeń o powstałych zdarzeniach dotyczących stanów nagłych i nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub mienia wpływających m.in. na numery alarmowe 998 i 112;
2. Dysponowanie siłami i środkami ratowniczymi, z uwzględnieniem procedur ratowniczych ujętych w planach ratowniczych;
3. Wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków ratowniczych na podstawie postanowień kierującego lub koordynatora medycznych działań ratowniczych;
4. Informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożenia, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
5. Uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego dyspozytorów lub podwyższania gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego;
6. Uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;
7. Bieżące analizowanie:
a)gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego w zakresie ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych;
b)ilości ratowników oraz rodzaju środków transportu i sprzętu ratowniczego ujętych
c)w planach ratowniczych, a także miejsc ich stacjonowania;
d)aktualnych możliwości prowadzenia medycznych działań ratowniczych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz szpitalach dysponujących izbami przyjęć lub oddziałami szpitalnymi wyspecjalizowanymi w zakresie medycyny ratunkowej i innych specjalności zabiegowych, z uwzględnieniem możliwości pozostających do dyspozycji środków transportu poszkodowanych;
e)informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu własnego lub z innych podmiotów systemu ratowniczego;
f)danych dotyczących powiadamiania i dysponowania sił i środków ratowniczych do prowadzenia działań ratowniczych;
g)rezerw materiałowych i sprzętowych.
8. Do zadań stanowisk kierowania systemu ratowniczego należy również:
a)wymiana informacji z wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta) oraz powiatowymi i wojewódzkimi zespołami reagowania kryzysowego;
b)wymiana informacji z grupami ratowniczymi wykonującymi zadania poza granicami państwa;
c)wymiana informacji między kierującym lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych, a przewidzianymi w planach ratowniczych, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz ośrodkami wyspecjalizowanymi w leczeniu skutków urazów, zatruć i innych nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia;
d)przyjmowanie od podmiotów systemu ratowniczego na obszarze powiatu, szczegółowych danych o stanie oraz gotowości operacyjnej sił i środków ratowniczych oraz informacji o ich zadysponowaniu do działań ratowniczych;
e)zbieranie i przekazywanie do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa zbioru informacji o stanie sił i środków ratowniczych na swym obszarze oraz informacji o ich zadysponowaniu do działań ratowniczych.

Służba na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego pełniona jest całodobowo i jednoosobowo przez dyżurnych SKKM, będących funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego wyposażone jest w sprzęt taki jak: radiostacje bazowe pracujące w sieci MSWiA, urządzenie do zdalnego włączania syren w jednostkach OSP oraz wysyłania alarmów na pagery, trzy konsole telefoniczne do odbierania i przełączania rozmów alarmowych i zwykłych połączeń do Komendy Miejskiej PSP, dwa stanowiska komputerowe dwumonitorowe z oprogramowaniem dyspozytorskim SWD-ST, firmy “Abakus” z B.Białej, rejestrator rozmów telefonicznych, centrala telefoniczna cyfrowa, system monitoringu pożarowego z kilkudziesięciu firm działających na terenie miasta Słupsk, system dozoru wizyjnego pomieszczeń i placu JRG-1 Słupsk.