2015-09-28

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP (SKKM) w Słupsku działa w strukturze ogólnopolskich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) oraz w strukturze lokalnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) Miasta Słupsk i Powiatu Słupskiego.
Zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. (Dz.U. Nr 111, poz. 1311) do podstawowych zadań MSK należy:

Do podstawowych zadań Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego należy:
1. Przyjmowanie, kwalifikacja i selekcja zgłoszeń o powstałych zdarzeniach dotyczących stanów nagłych i nagłego zagrożenia życia, zdrowia, środowiska lub mienia wpływających m.in. na numery alarmowe 998 i 112;
2. Dysponowanie siłami i środkami ratowniczymi, z uwzględnieniem procedur ratowniczych ujętych w planach ratowniczych;
3. Wspomaganie i koordynacja działań ratowniczych w zakresie dysponowania sił i środków ratowniczych na podstawie postanowień kierującego lub koordynatora medycznych działań ratowniczych;
4. Informowanie przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożenia, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;
5. Uruchamianie procedur zwiększania stanu osobowego dyspozytorów lub podwyższania gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego;
6. Uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji dyspozytorów i dyżurnych operacyjnych oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;
7. Bieżące analizowanie:
a)gotowości operacyjnej podmiotów systemu ratowniczego w zakresie ich przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych;
b)ilości ratowników oraz rodzaju środków transportu i sprzętu ratowniczego ujętych
c)w planach ratowniczych, a także miejsc ich stacjonowania;
d)aktualnych możliwości prowadzenia medycznych działań ratowniczych w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz szpitalach dysponujących izbami przyjęć lub oddziałami szpitalnymi wyspecjalizowanymi w zakresie medycyny ratunkowej i innych specjalności zabiegowych, z uwzględnieniem możliwości pozostających do dyspozycji środków transportu poszkodowanych;
e)informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu własnego lub z innych podmiotów systemu ratowniczego;
f)danych dotyczących powiadamiania i dysponowania sił i środków ratowniczych do prowadzenia działań ratowniczych;
g)rezerw materiałowych i sprzętowych.
8. Do zadań stanowisk kierowania systemu ratowniczego należy również:
a)wymiana informacji z wójtem (burmistrzem lub prezydentem miasta) oraz powiatowymi i wojewódzkimi zespołami reagowania kryzysowego;
b)wymiana informacji z grupami ratowniczymi wykonującymi zadania poza granicami państwa;
c)wymiana informacji między kierującym lub koordynatorem medycznych działań ratowniczych, a przewidzianymi w planach ratowniczych, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz ośrodkami wyspecjalizowanymi w leczeniu skutków urazów, zatruć i innych nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia;
d)przyjmowanie od podmiotów systemu ratowniczego na obszarze powiatu, szczegółowych danych o stanie oraz gotowości operacyjnej sił i środków ratowniczych oraz informacji o ich zadysponowaniu do działań ratowniczych;
e)zbieranie i przekazywanie do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa zbioru informacji o stanie sił i środków ratowniczych na swym obszarze oraz informacji o ich zadysponowaniu do działań ratowniczych.

Służba na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego pełniona jest całodobowo i jednoosobowo przez dyżurnych SKKM, będących funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego wyposażone jest w sprzęt taki jak: radiostacje bazowe pracujące w sieci MSWiA, urządzenie do zdalnego włączania syren w jednostkach OSP oraz wysyłania alarmów na pagery, trzy konsole telefoniczne do odbierania i przełączania rozmów alarmowych i zwykłych połączeń do Komendy Miejskiej PSP, dwa stanowiska komputerowe dwumonitorowe z oprogramowaniem dyspozytorskim SWD-ST, firmy “Abakus” z B.Białej, rejestrator rozmów telefonicznych, centrala telefoniczna cyfrowa, system monitoringu pożarowego z kilkudziesięciu firm działających na terenie miasta Słupsk, system dozoru wizyjnego pomieszczeń i placu JRG-1 Słupsk.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się