2015-05-13

Skargi i wnioski.

KM PSP w Słupsku - Skargi i wnioski od obywateli przyjmują:
 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
oraz w jego imieniu Sekcja organizacyjno-kadrowa
 
w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530
 
 

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:
 
Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Słupsku
ul. Młyńska 2
76 – 200 Słupsk
 
lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: sekretariat.slupsk@straz.gda.pl

 
 
Dodatkowo skargi przyjmuje przez całą dobę w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku służba dyżurna Miejskiego Stanowiska Kierowania.
 
 
Tryb rozpatrywania
 
  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
    Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.
 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).