2016-09-06

Rejestr i instrukcje Zakładów Zwiększonego Ryzyka.

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

  1. Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach - nie dotyczy
  2. Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach - nie dotyczy
  3. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 - zgłoszenie 21.08.2002 r., informacja w załącznikach poniżej
  4. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom - aktualizacja: marzec 2018 r.
  5. Informacje o kontrolach planowanych w terenie - zaplanowano czynności kontrolno-rozpoznawczych w 2019 r.
  6. Informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postepowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - na 30 dni przed jego przyjęciem - nie dotyczy
  7. Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267 a ust. 2 oraz art. 264 d ust. 1- nie dotyczy
  8. Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii - w załączeniu poniżej
  9. Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym co rocznie, katalogu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku - nie dotyczy
  10. Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego - nie dotyczy

    Informacja o zakładach ZZR - w załączeniu poniżej

 

    ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA

    POWAŻNYCH AWARII NA TERENIE ZAKŁADÓW - w załączeniu poniżej

Załączniki

  ŚRODKI BEZPIECZEŃ...IE ZAKŁADÓW 575,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja postepow... przemyslowej 266,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja ZZR 2 zał 3 420,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja ZZR 423,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się